WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze ogólne warunki korzystania ze strony internetowej regulują dostęp do niej i korzystanie z niej, w tym z treści i usług udostępnianych użytkownikom na i/lub za pośrednictwem strony internetowej, zarówno przez stronę internetową, jej użytkowników, jak i osoby trzecie. Dostęp do niektórych treści i/lub usług oraz korzystanie z nich może jednak podlegać pewnym szczególnym warunkom.

Modyfikacje

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków korzystania z witryny internetowej w dowolnym momencie. W każdym przypadku zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszymi warunkami korzystania z witryny, ponieważ mogą one ulec zmianie.

Tenerife Tickets y Excursiones zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne, bez uprzedzenia, w treści swojej strony internetowej. Zarówno w odniesieniu do treści zawartych na stronie internetowej, jak i w warunkach korzystania z niej lub w ogólnych warunkach umowy. Modyfikacje te mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej za pomocą wszelkich środków prawnie dopuszczalnych i mają charakter obowiązkowy.

tak długo, jak długo są one publikowane na stronie internetowej i dopóki nie zostaną ważnie zmienione przez kolejne.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik musi zawsze przestrzegać zasad i warunków określonych w niniejszych ogólnych warunkach korzystania z portalu. Użytkownik wyraźnie deklaruje, że będzie korzystał z portalu w sposób sumienny i bierze na siebie wszelką odpowiedzialność, jaka może wyniknąć z nieprzestrzegania regulaminu. Użytkownik nie może również wykorzystywać portalu do przesyłania, przechowywania, rozpowszechniania, promowania lub dystrybucji danych lub treści zawierających wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub uszkadzania działania jakiegokolwiek programu lub urządzenia komputerowego lub telekomunikacyjnego.

Odpowiedzialność za stronę internetową

Użytkownik wie i akceptuje fakt, że portal nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do danych, treści, informacji i usług, które są zawarte i oferowane na portalu.

Z wyjątkiem przypadków, w których prawo wyraźnie stanowi inaczej, i wyłącznie w zakresie i zakresie, w jakim stanowi, witryna nie gwarantuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez użycie i wykorzystanie informacji, danych i usług witryny.

W każdym przypadku Portal wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody, które mogą być spowodowane informacjami i/lub usługami dostarczonymi lub świadczonymi przez osoby trzecie inne niż Firma. Wszelką odpowiedzialność ponosi strona trzecia, niezależnie od tego, czy jest to dostawca czy współpracownik.

Własność intelektualna i przemysłowa

Wszelkie treści, znaki towarowe, logo, rysunki, dokumentacja, programy komputerowe oraz wszelkie inne elementy podlegające ochronie na mocy przepisów o własności intelektualnej lub przemysłowej, dostępne w portalu, należą wyłącznie do spółki lub ich prawowitych właścicieli, a wszelkie prawa do nich są wyraźnie zastrzeżone.

W każdym przypadku portal zastrzega sobie wszelkie prawa do treści, informacji, danych i usług, które są w jego posiadaniu. Portal nie udziela żadnej licencji ani upoważnienia do korzystania z jego zawartości przez użytkownika.

treści, danych lub usług innych niż te, które zostały wyraźnie wyszczególnione w niniejszych ogólnych warunkach korzystania z portalu.

Polityka refundacji / modyfikacji rezerwacji

Anulowanie rezerwacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia zamówionej usługi i może wiązać się z opłatą za anulowanie rezerwacji. Tenerife Tickets and Excursions zwróci wpłaconą kwotę, pomniejszoną o ewentualne opłaty za anulowanie rezerwacji, przy użyciu tej samej metody płatności.

Klient może zmienić datę swojej rezerwacji z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do planowanej godziny rozpoczęcia usługi, nie mogąc zagwarantować dostępności miejsc w wybranym terminie, w związku z czym wpłacona kwota zostanie zwrócona z potrąceniem ewentualnych kosztów rezygnacji, przy użyciu tej samej metody płatności.

Prawo właściwe, właściwa jurysdykcja i powiadomienia

Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa hiszpańskiego i są interpretowane zgodnie z nimi. Właściwymi do rozstrzygania wszelkich roszczeń są sądy i trybunały miasta (S/C de Tenerife). Wszelkie zawiadomienia, wymagania, prośby i inne komunikaty, które Użytkownik chce przekazać firmie będącej właścicielem Portalu, muszą być sporządzone na piśmie i będą uważane za prawidłowo sporządzone, jeśli wpłyną na następujący adres Av. Noelia Afonso Cabrera, Edif. Altemar. Lokal 11-5-S. 38660, Playa de las Américas, Arona.

Zaloguj się, aby zarejestrować swoje rezerwacje w systemie